KEMAL KÜKRER

Yaparsak tam yaparız

KEMAL KÜKRER

Yaparsak tam yaparız

KEMAL KÜKRER

Sanki biz yapmışsınız gibi.

KEMAL KÜKRER

Sanki biz yapmışsınız gibi.

KEMAL KÜKRER

İçi sizi, dışı göreni yakar.

KEMAL KÜKRER

İçi sizi, dışı göreni yakar.

KEMAL KÜKRER

Acısıyla tatlısıyla…

KEMAL KÜKRER

Acısıyla tatlısıyla…

KEMAL KÜKRER

Sezar ona bayılıyor…

KEMAL KÜKRER

Sezar ona bayılıyor…

KEMAL KÜKRER

Her lezzet var bunda.

KEMAL KÜKRER

Her lezzet var bunda.

KEMAL KÜKRER

Ustasından organik lezzet.

KEMAL KÜKRER

Ustasından organik lezzet.

KEMAL KÜKRER

Bu sirke baldızdan bile tatlı.

KEMAL KÜKRER

Bu sirke baldızdan bile tatlı.